Wijze van behandelen

Werkwijze/methode 
Bij het Sensum Instituut combineren we het gedachtegoed van Martine Delfos met principes van de ABA (Applied Behavior Analysis) methode. Applied Behavior Analysis betekent toegepaste gedragsanalyse. 

De ABA methode bij het Sensum Instituut 
Bij het Sensum Instituut bieden we aan de hand van ABA maatwerk en passen we ABA op een unieke wijze toe. We werken op een flexibelepositieve en creatieve manier waardoor vaardigheden in onder andere sociaal gedrag, zelfredzaamheid, spel en communicatie tot ontwikkeling kunnen komen. Dit wordt gedaan door aan te sluiten bij de motivatie en interesses van het kind en (pogingen tot) goede responses te belonen. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande vaardighedenworden deze uitgebreid en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden gestimuleerdDe nog te ontwikkelen vaardigheden worden opgedeeld in kleine stappen. Deze stappen worden specifiek aangepast op het kind en worden door middel van herhaling en het geven van de juiste hulp (verbaal, fysiek of voor doen), passend bij het kindgeoefend. De hulp wordt zo snel mogelijk afgebouwd en wanneer het kind een stap binnen de vaardigheid frequent zelfstandig laat zien wordt door gegaan naar de volgende stap 

Martine Delfos 
Autisme wordt veelal bestempeld als een defect. Martine Delfos laat in haar werk echter zien dat er bij autisme geen sprake is van een defect, maar van atypische ontwikkeling. 

Autisme wordt veelal bestempeld als een defect. Martine Delfos laat in haar werk echter zien dat er bij autisme geen sprake is van een defect, maar van atypische ontwikkeling. Kinderen die een ‘normale’ ontwikkeling (TO; typische ontwikkeling) doorlopen beginnen met de focus op het sociaal-emotionele gebied en later is het cognitieve gebied in focus. Wanneer het ene gebied in focus is, is het andere gebied wel actief maar het in focus zijnde gebied ontwikkelt zich sneller. Kinderen met autisme ontwikkelen zich andersom (ATO; atypische ontwikkeling). Bij hen ligt de focus als eerste op het cognitieve gebied en daarna (soms pas op veel latere leeftijd) op het sociaal-emotionele gebied.  

 De manier waarop het Sensum Instituut met ABA werkt is uniek, omdat we het beste van ABA combineren met het gedachtegoed van Martine Delfos. Hierdoor kunnen kinderen in hun eigen tempo tot ontwikkeling komen en wordt hun manier van ontwikkelen en persoonlijkheid gewaardeerd. 

Aanbod 
Bij het Sensum Instituut werken we systeemgericht. Dit houdt in dat wij: 

  • Behandelen op locatie 
  • Thuistraining en/of video home training aan ouders geven naar aanleiding van hulpvragen van ouders in de thuissituatie 
  • Workshopavonden organiseren waarbij we ouders en externe professionals informatie verstrekken over onze werkwijze. 
  • Bemiddelen in het vinden van een schaduwhulp die in de klas ondersteunt wanneer een kind vanuit het Sensum Instituut uitstroomt naar een vorm van onderwijs. 

Wij kiezen voor deze systemische aanpak omdat kinderen met autisme vaak moeite hebben met generaliseren. Dit betekent dat het voor deze kinderen moeilijker is om aangeleerde vaardigheden in alle situaties toe te passen. Wanneer dus de verschillende omgevingen op elkaar afgestemd zijn, en iedereen dezelfde werkwijze hanteert, komt dit de ontwikkeling van het kind ten goede. 

Gebruik beeldmateriaal 
Om het gedrag van kinderen te observeren en analyseren maken wij onder andere gebruik van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal wordt ter ondersteuning van onze eigen waarneming gebruikt. Op veel plekken binnen het Sensum Instituut hangen camera’s. Naast het gebruik van de beelden die deze camera’s vastleggen, maken wij ook regelmatig filmpjes en foto’s met een telefoon of een iPad. Ouders geven door het invullen van een toestemmingsformulier aan of het beeldmateriaal intern en/of extern gebruikt mag worden. Beeldmateriaal mag altijd voor het behandelprogramma van het kind gebruikt worden.  

Stappen in een behandelprogramma bij het Sensum Instituut 
Wanneer een kind start op de locatie van het Sensum Instituut, doorloopt het kind verschillende stappen in het programma. We beginnen met het kennismaken en het opbouwen van een belonende sociale relatie. Dit noemen wij pairing. We ontdekken door spel wat het kind leuk vindt, we gaan met elkaar op zoek naar de interesse en motivatie gebieden van het kind. Het kind leert dat samen spelen en samenwerken positieve consequenties oplevert. In de behandeling is verbinden en het opbouwen van een vertrouwensband van cruciaal belang. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt, en dat het zich vanuit deze basis verder kan ontwikkelen. De pairingsfase duurt een maand en houdt, ook al gaan we over naar de volgende fase, nooit op. Plezier in leren, verbinden en vertrouwen staat voorop! 

Tegelijkertijd met het opbouwen van een vertrouwensband tussen behandelaar en kind, kijken we wat op dat moment de vaardigheden zijn die het kind bezit. Hiermee maken we een start met het invullen van het ABLLS schema, zodat er zicht komt op de ontwikkeling van het kind op de verschillende gebieden die in de ABLLS beschreven worden. We houden hierbij in ons achterhoofd dat een kind ons niet meteen laat zien wat hij/zij allemaal is huis heeft. 

Vervolgens gaan we over tot het aanleren en het eigen maken van vaardigheden. De aan te leren vaardigheden komen voort uit de inventarisatie die we in het eerste stuk van de behandeling gemaakt hebben. De vaardigheden worden in stapjes opgedeeld. De grootte van de stapjes zullen afhangen van het kind, we bieden flexibel maatwerk en passen onze aanpak dus volledig aan het kind aan. De te ontwikkelen vaardigheden worden in een één-op-één situatie aangebodenWij werken vanuit de motivatie en interesse van het kind, omdat dit naar ons idee de beste manier is voor een kind om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Wanneer nieuwe vaardigheden aangeleerd zijn in de één-op-één situatie gaan we over op het gebruiken van deze vaardigheden binnen een grotere setting, zoals de groep en de alledaagse omgeving van het kind.  

Wanneer het kind hieraan toe is wordt er gekeken naar een volgende leeromgeving voor het kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een instroom in het onderwijs onder behandeling van een schaduwhulp. 

Schaduw
De schaduwhulp zal gegeven
 worden door iemand die onder supervisie van het Sensum Instituut werkt. Op deze manier zorgen we dat de overgang van het Sensum Instituut naar school zo geruisloos mogelijk  verloopt. De schaduwhulp maakt kennis met het kind bij het Sensum Instituut. Wij zorgen voor een warme overdracht en zien er op toe dat er pairing kan ontstaan tussen de schaduwhulp en het kind. De schaduwhulp heeft een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt en wat de beste manier is om het betreffende kind te benaderen. De schaduwhulp ondersteunt het kind waar nodig maar geeft ook advies aan bijvoorbeeld de leerkracht. Zo wordt de overgang van een één-op-één situatie naar een plaatsing binnen een groep versoepeld. De aanwezigheid van de schaduwhulp zal gefaseerd afgebouwd worden zodat het kind uiteindelijk zelfstandig kan functioneren in de klas. Schaduwhulp wordt alleen gegeven als het kind uitstroomt naar onderwijs. Bij een vervolgplek in bijvoorbeeld een behandelgroep zal er een warme overdracht plaatsvinden met de nieuwe behandelplek.